Take Away
$('#shuffle').cycle({
    fx:     'shuffle',
    easing: 'backout',
    delay:  -4000
});
Events
Take Away